You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

GRATIS VERZENDING VANAF €50,- IN BELGIË

  • Your shopping cart is empty!

Privacy Policy

Versie : 26/01/2017 

Onderhavige algemene voorwaarden regelen de relatie tussen de Klant (“je”, “jij”) en de Verkoper (“wij”, “ons”). Door de website van de Verkoper te gebruiken, het plaatsen van Reservaties of Bestellingen, aanvaard je dat deze algemene voorwaarden van toepassing zijn. 

1. Identiteit van de Verkoper 

De Verkoper is beestig, met maatschappelijke zetel te B-3550 Heusden-Zolder, Bieststraat 243-11 , BTW-BE-0649.936.721, Zolder. 

2. Reservatie en Bestelling  

Reservatie  
Wanneer je een artikel uit een web-shop reserveert, staat het enkele dagen later klaar. Pas wanneer je betaalt aan het afhaalpunt of via overschrijving, bankcontact of andere betalingsmogelijkheden die beschreven staan op de webshop www.beestig.co Je hebt daarom geen herroepingsrecht. 

Bestelling  
Je kan artikelen uit de web-shops ook bestellen, deze betaal je wel op voorhand. Je koopt de artikelen online, telefonisch of via een andere communicatietechniek. Je bestelling wordt – na ontvangst van de betaling – geleverd op een door jou gekozen adres in België of Nederland. 

3. Aanbod en assortiment 

  Het assortiment is bestemd voor een normaal, niet commercieel gebruik door een consument. Een consument is: iedere natuurlijke persoon die, uitsluitend voor niet-beroepsmatige doeleinden, op de markt gebrachte producten verwerft of gebruikt. 
Afbeeldingen zijn louter illustratief en decoratief bedoeld en kunnen elementen bevatten die niet inbegrepen zijn in de prijs of afwijken van het artikel. 
Het aanbod geldt zolang de voorraad strekt en kan te allen tijde worden gewijzigd door de Verkoper, het wordt steeds met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld. Het is echter mogelijk dat de gegeven informatie onvolledig, niet correct of niet up-to-date is. Om ieder misverstand te vermijden, verzoeken we je om steeds vooraf contact op te nemen met de klantendienst. De Verkoper is in geen geval aansprakelijk in geval van materiële fouten. Bij ernstig vermoeden van rechtsmisbruik of kwade trouw van de Klant; 
Wanneer wij mogen veronderstellen dat ze geplaatst worden voor professionele doeleinden of commercieel gebruik; 
In het geval wij vermoeden dat je de intentie hebt om de artikelen zelf door te verkopen; 
Bij vaststelling van een abnormale hoeveelheid van bestelde of gereserveerde artikelen; 
Bij uitputting van de voorraad of het niet langer beschikbaar zijn van een artikel; 
Bij vaststelling van een ongeldig aanbod; 
Bij overmacht. 

4. Prijzen  

De prijzen slaan uitsluitend op het artikel zoals het woordelijk wordt omschreven. Alle prijzen zijn inclusief BTW. Bijkomende verplichte leverings-, reservatie-,  service-, of andere administratieve kosten worden apart vermeld. De levering van de Reservaties in ons afhaalpunt zijn gratis. 
Tenzij anders werd aangeduid, worden voor leveringen buiten de afhaalpunten leveringskosten in rekening gebracht van 5,50 euro voor België en 7,50 euro voor Nederland, voor zover het betrokken artikel niet groter is dan 1m50, ongeacht welke zijde, of minder weegt dan 30 kg (kleine artikelen). Ingeval je artikel langs een bepaalde zijde groter is dan 1m50 of meer weegt dan 30 kg (grote artikelen) geldt een leveringskost van 25 euro voor leveringen in België en 30,00 euro voor Nederland 

5. Levering 

De wijze van levering wordt in de productinformatie bij het artikel en in de bevestigingsmail aangeduid. Wij doen het mogelijke om bestelde en gereserveerde producten tijdig te verzamelen in functie van de beschikbare stock. De door ons opgegeven leveringsdata zijn niet bindend. Indien de leveringsdatum dient te worden gewijzigd, zullen wij je onverwijld contacteren, om een nieuwe datum voor te stellen. 
Artikelen die de vermelding “wachtlijst” krijgen, zijn artikelen waarvoor geen stock meer beschikbaar is. De vermelde leveringsdatum is slechts indicatief en is afhankelijk van de leveringsdatum opgegeven door de Leverancier. De Verkoper kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor een laattijdige levering van één van zijn leveranciers. 
Reservaties worden geleverd in het door jou gekozen afhaalpunt. Je vindt ze daar op jouw naam en adres terug in het afhaalpunt. Ze blijven er 14 dagen beschikbaar, waarna – bij niet-afhaling – de Reservatie automatisch en kosteloos wordt geannuleerd. 
Bestellingen worden op de voorziene datum geleverd op het opgegeven adres tot aan de voordeur – gelijkvloers. Het risico op verlies of beschadiging gaat over op het moment van afgifte van de goederen aan jou. In geval een weder-aanbieding nodig is omwille van jouw afwezigheid, behouden wij ons het recht voor om de hierdoor veroorzaakte kosten aan te rekenen. Sommige Bestellingen kunnen enkel worden afgehaald. – voor meer informatie, contacteer de klantendienst van de Verkoper. 

6. Klantendienst 

De klantendienst is bereikbaar op volgende nummer en e-mailadressen, van 9 tot 18.30 u op weekdagen en van 9 tot 17 u op zaterdag: 
BEESTIG :                0499/38.02.72          info@beestig.co 

7. Verzuim 

Indien je, om welke reden ook, nalaat een verschuldigde betaling geheel of gedeeltelijk te voldoen, is vanaf de datum van de wanprestatie van rechtswege en zonder aanmaning een interest van 10 % verschuldigd op het niet-betaalde bedrag, alsook een forfaitaire schadeloosstelling van 10 % op het betrokken bedrag, met een minimum van 25 euro per factuur, ter vergoeding van de opgelopen administratieve kost. 

8. Klachten 

Elke zichtbare beschadiging en/of kwalitatieve tekortkoming van de artikelen of andere tekortkomingen bij de levering, moet je onmiddellijk melden, op straffe van verval van elk recht. 

9. Privacy  

Wij verbinden ons ertoe je gegevens uitsluitend te gebruiken om je communicaties van beestig toe te sturen en/of om een correcte afhandeling van je contract mogelijk te maken. Wil je ook communicaties via e-mail ontvangen, geef dan ook je e-mailadres door. Je gegevens worden bewaard in de klantenlijst van beestig en behandeld als strikt vertrouwelijke informatie. Je kan ze op elk moment opvragen, verbeteren, wijzigen of vragen dat we ze niet meer gebruiken, en je kan weigeren dat beestig je gegevens gebruikt om je informatie te sturen. Het volstaat dat schriftelijk aan te vragen. Voor meer info, vraag het privacycharter van beestig. Verantwoordelijke van de klantenlijst van beestig: Beestig , Bieststraat 243/11, 3550 Heusden-Zolder, België. 

10. Algemene bepalingen 

Deelbaarheid: Indien onverschillig welke bepaling van de Voorwaarden ongeldig, onwettig of nietig wordt verklaard, zal dit op geen enkele wijze de geldigheid, de wettigheid en de toepasbaarheid van de andere bepalingen aantasten. 

Verzaking: Het feit dat wij nalaten de strikte toepassing van een van de bepalingen van deze Voorwaarden te eisen, kan niet worden beschouwd als stilzwijgende afstand van de rechten waarover we krachtens onderhavige Voorwaarden beschikken en verhindert ons niet om later de strikte naleving van die bepalingen te eisen. 

Wijziging Voorwaarden: Wij behouden ons te allen tijde het recht voor om deze Voorwaarden zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen. Op lopende overeenkomsten blijven steeds de Voorwaarden gelden die van toepassing waren op het ogenblik van de totstandkoming van de verkoop. Elke Reservatie en/of Bestelling na een wijziging houdt de aanvaarding in van de nieuwe op dat moment geldende voorwaarden.  
De Voorwaarden kunnen worden aangevuld door andere voorwaarden indien hier expliciet naar verwezen wordt.

Voorrang documenten: In geval van tegenstrijdigheden tussen huidige Voorwaarden en bijzondere voorwaarden primeren de bepalingen van de bijzondere voorwaarden. 

Risico’s internet: Je bent bekend met de beperkingen en de risico’s van het gebruik van internet of enig ander medium waarmee de website nu en in de toekomst ter beschikking wordt gesteld. Ook ben je bekend met de risico’s van het digitaal of elektronisch opslaan en overbrengen van informatie. Je aanvaardt dat wij niet aansprakelijk zijn voor enige schade, door het gebruik van onze websites of internet, als gevolg van voormelde risico’s. 

Bewijs: je aanvaardt dat elektronische communicaties en back-ups als bewijsvoering kunnen dienen. 

11. Toepasselijk recht – bevoegde rechter  

Het Belgische recht is van toepassing, met uitzondering van de regels van het internationaal privaatrecht. Bij geschillen zijn de rechtbanken van Brussel bevoegd evenals de rechtbanken aangeduid in artikel 624, 1°, 2° en 4° van het Gerechtelijk Wetboek.